Voorwaarden

ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met de Vrije Academie tot stand gekomen.

 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier of op de site vermelde activiteit(en) en/of boeken.

 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.

 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van de Vrije Academie, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Vrije Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

 7. Tijdens activiteiten is het niet toegestaan om te fotograferen of filmen.

 8. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.

 9. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.

 10. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van de Vrije Academie, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

 

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website, www.vrijeacademie.nl, of met het aanmeldingsformulier uit het magazine van de Vrije Academie, of via actiebonnen in combinatie met derden.

 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.

 3. Het is niet mogelijk een plek in een college, studiedag, lezing of excursie voorwaardelijk te reserveren.

 4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.

 5. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.

 6. De datum waarop de Vrije Academie het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.

 7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 8. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van de Vrije Academie.

 9. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.

 10. Als een activiteit is volgeboekt kunt u zich op de wachtlijst plaatsen.

 11. Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u het inschrijfgeld nog niet te betalen.

 12. Komt er voor desbetreffende activiteit een plaats vrij, of wordt er een extra activiteit georganiseerd, dan nemen wij contact met u op.

 13. Plaatsing op een wachtlijst voor een college betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor hetzelfde college in het volgende seizoen. U dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor het college aan te melden.

 14. Als u zich heeft ingeschreven voor een activiteit ontvangt u een toegangsbewijs, welke geldig is voor de duur van de desbetreffende activiteit.

 15. Het eerder genoemde toegangsbewijs dient u te allen tijde bij u te hebben en op verzoek aan de docent te tonen; zonder toegangsbewijs kan u de toegang ontzegd worden.

 16. Excursies die onderdeel zijn van een collegereeks zijn alleen toegankelijk voor de betreffende deelnemers. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijde geweigerd.

 17. Excursies die onderdeel zijn van een collegereeks worden tijdens de collegereeks door de docent gepland, in overleg met de cursisten. Het missen van deze excursie door welke reden dan ook leidt in beginsel niet tot restitutie van het collegegeld.

 18. Het is niet toegestaan lessen en/of excursies te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie. Gemiste lessen en/of excursies kunnen niet worden ingehaald.

 19. Doorgaans houden we bij de collegereeksen rekening met de - door de Rijksoverheid geadviseerde - vakantieperiodes.
  Herfstvakantie 2018 => 13 oktober t/m 28 oktober 2018.
  Kerstvakantie 2018 => 22 december t/m 6 januari 2019.
  Voorjaarsvakantie 2019 => 16 februari t/m 3 maart 2019.
  Meivakantie 2019 => 27 april t/m 5 mei 2019.

 

BETALEN

 1. Betaling bij de Vrije Academie is mogelijk via iDeal, een eenmalige machtiging, of na ontvangst van een factuur.

 2. Bij betaling via internet met iDeal of eenmalige machtiging, worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

 3. Wanneer u niet via internet inschrijft, maar wel gebruik wilt maken van een eenmalige machtiging, wordt €4,90 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 4. Als u gekozen hebt voor een eenmalige machtiging, wordt het geld na 14-21 dagen van uw rekening afgeschreven.

 5. Bij betaling na ontvangst van een factuur wordt €6,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 6. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

 7. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden.

 8. Activiteiten dienen betaald te worden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan de Vrije Academie de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.

 9. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.

 10. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

 

CADEAUBON

 1. Uw cadeaubon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum.

 2. Uw cadeaubon is alleen inwisselbaar tegen activiteiten van de Vrije Academie en voor boeken.

 3. Uw cadeaubon is niet geldig voor activiteiten van partnerorganisaties en reizen.

 4. De decemberbon t.w.v. €100 uit 2016 is te gebruiken tot en met 30 juni 2017.

 

KORTINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle activiteiten in musea exclusief de (wekelijkse) toegang tot het museum. Indien u in het bezit bent van een Museumkaart is de entree vaak (maar niet altijd) gratis. Een Museumkaart wordt derhalve aanbevolen.

 2. Bij activiteiten van de Vrije Academie in samenwerking met SPOOR (d.w.z. ‘SPOOR-arrangementen’) is de entree meestal in het arrangement opgenomen, in deze gevallen is de Museumkaart-korting niet van toepassing.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijfs- en toegangskosten voor rekening van de deelnemer.

 4. De vroege inschrijfkorting van €15,- in het voorjaar en €10,- in het najaar is alleen geldig binnen de op de site of in het magazine vermelde periode.

 5. Alle activiteiten onder de €165,- zijn uitgesloten van de hiervoor in punt 4 genoemde vroege inschrijfkorting.

 6. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is er altijd maar maximaal één korting per activiteit geldig. Indien er meerdere codes geldig zijn, wordt het voor u meest voordelige kortingstarief gehanteerd.

 7. Voor activiteiten van de Vrije Academie in het Bijbels Museum in Amsterdam hoeft er geen entreebewijs van het museum te worden gekocht noch een Museumkaartscan te worden gedaan.

 

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

 1. Het verzuim van lessen, studiedagen, lezingen of excursies geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.

 2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een college leidt in beginsel niet tot restitutie van het collegegeld.

 3. Het door de deelnemer beëindigen van een college geeft geen recht op het aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van het college op een later tijdstip of in een ander seizoen.

 4. In uitzonderlijke gevallen bij zwaarwegende omstandigheden uitsluitend voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld indienen. Het is vervolgens aan de directie ter beoordeling of dit verzoek gehonoreerd wordt.

 5. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

 

ANNULEREN

 1. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals studiedagen, lezingen en excursies, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

 2. Inschrijvingen voor collegereeksen kunnen worden geannuleerd tot drie weken voor de aanvang van het desbetreffende college. Een collegereeks bestaat uit minimaal twee bijeenkomsten.

 3. Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk, de annulering dient te worden gericht aan het secretariaat van de Vrije Academie.

 4. De annuleringskosten bedragen €20,- per persoon en per geannuleerde collegereeks.

 5. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van het college, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van annuleringskosten en eventuele administratie- en portokosten.

 6. Indien bij annulering tot drie weken voor aanvang van het college het inschrijfgeld nog niet is voldaan, blijven de annuleringskosten als betalingsverplichting staan.

 7. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de collegereeks, wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

 8. Bij inschrijving voor een collegereeks die start binnen drie weken voor aanvang van het desbetreffende college, is het dus niet meer mogelijk te annuleren met restitutie van het collegegeld. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander afstaan.

 

WIJZIGINGEN

 1. Alle op de site, in het magazine, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. De Vrije Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals rooster, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.

 3. De Vrije Academie is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

 

DISCLAIMER: De Vrije Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.


 

 

Vriendenclub, bedrijf of familie?
Ga naar op maat activiteiten
Mis deze activiteiten niet!
Grijp hier uw laatste kans
Nieuwsbrief ontvangen?
- Acties voor abonnees
- Het laatste aanbod
- Eenvoudig op te zeggen
Bauhaus in Museum Boijmans van Beuningen
Hét ideale cadeau! T.w.v.: €20, €50 of €100
Beeldentuin Kröller-Müller Museum
Studiedag Japanse filosofie
Architectuurwandeling Amsterdam Zuid
Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam, Telefoon: 088-518 5000. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 9:30-12:30 en van 13:00-14:00.
Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt de Vrije Academie gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
De Vrije Academie maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Verberg deze melding
X