Huis Vasari

Wachtwoord vergeten

Je krijgt een mail met instructies voor wijzigen van het wachtwoord.
Winkelwagen

Voorwaarden


ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met de Vrije Academie tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier, de factuur of op de site vermelde activiteit(en) en/of boeken.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van de Vrije Academie, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Vrije Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 7. Tijdens activiteiten is het niet toegestaan om te fotograferen of filmen.
 8. Bij activiteiten die online live via Zoom plaatsvinden, maakt de Vrije Academie een registratie die u na afloop ontvangt en kunt terugkijken. Bij deze registratie is alleen de presentatie en de spreker te zien. Namen, chats of video’s van deelnemers zijn niet zichtbaar. De registraties worden álleen gedeeld met de deelnemers die ingeschreven staan voor de betreffende activiteit.
 9. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
 10. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde en/of vervallen) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
 11. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van de Vrije Academie, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.
   

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website, www.vrijeacademie.nl, per email via info@vrijeacademie.nl of met het aanmeldingsformulier uit het magazine van de Vrije Academie. Inschrijven is tevens mogelijk via partneracties of via actiebonnen in combinatie met derden.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk een plek in een college, studiedag, lezing of excursie voorwaardelijk te reserveren.
 4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
 5. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 6. De datum waarop de Vrije Academie het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
 7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 8. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van de Vrije Academie.
 9. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
 10. Als een activiteit is volgeboekt kunt u zich op de wachtlijst plaatsen.
 11. Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u het inschrijfgeld nog niet te betalen.
 12. Komt er voor desbetreffende activiteit een plaats vrij, of wordt er een extra activiteit georganiseerd, dan nemen wij contact met u op.
 13. Plaatsing op een wachtlijst voor een college betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor hetzelfde college in het volgende seizoen. U dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor het college aan te melden.
 14. Als u zich heeft ingeschreven voor een activiteit op locatie ontvangt u een bewijs van deelname, welke geldig is voor de duur van de desbetreffende activiteit.
 15. Het eerder genoemde bewijs van deelname dient u te allen tijde bij u te hebben en op verzoek aan de docent te tonen; zonder bewijs van deelname kan u de toegang ontzegd worden.
 16. Het is niet toegestaan lessen te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 17. Doorgaans houden we bij de collegereeksen rekening met de - door de Rijksoverheid geadviseerde - vakantieperiodes. Indien een activiteit desondanks plaatsvindt in de – door de Rijksoverheid geadviseerde – vakantieperiodes, geeft dit geen recht tot (gedeeltelijke) restitutie. 

BETALEN

 1. Betaling bij de Vrije Academie is mogelijk via iDeal of na ontvangst van een factuur.
 2. Bij betaling via internet met iDeal worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Bij betaling na ontvangst van een factuur wordt € 4,90 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 5. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden.
 6. Activiteiten dienen betaald te worden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan de Vrije Academie de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
 7. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
 8. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.
   

CADEAUBON

 1. Uw cadeaubon is 2 jaar geldig na uitgiftedatum.
 2. Uw cadeaubon is alleen inwisselbaar tegen activiteiten van de Vrije Academie en voor boeken.
 3. Uw cadeaubon is niet geldig voor activiteiten van partnerorganisaties en reizen.

 
KORTINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle activiteiten in musea exclusief de (wekelijkse) toegang tot het museum. Indien u in het bezit bent van een Museumkaart is de entree vaak (maar niet altijd) gratis. Een Museumkaart wordt derhalve aanbevolen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijfs- en toegangskosten voor rekening van de deelnemer.
 3. De vroegboekkorting op collegereeksen (online en in de collegezaal) is alleen geldig binnen de op de website of in de nieuwsbrief vermelde periode. Korting geldt niet met terugwerkende kracht op reeds geboekte collegereeksen. 
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is er altijd maar maximaal één korting per activiteit geldig. Indien er meerdere codes geldig zijn, wordt het voor u meest voordelige kortingstarief gehanteerd.
 5. Actie van 1 mei t/m 30 juni 2024: €25 vroegboekkorting op collegereeksen vanaf €185. De korting wordt automatisch in de winkelmand verrekend. Geldt niet met terugwerkende kracht op reeds geboekte reeksen. 

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

 1. Het verzuim van lessen, studiedagen, lezingen of excursies geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een college leidt in beginsel niet tot restitutie van het collegegeld.
 3. Het door de deelnemer beëindigen van een college geeft geen recht op het aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van het college op een later tijdstip of in een ander seizoen.
 4. In uitzonderlijke gevallen bij zwaarwegende omstandigheden uitsluitend voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld indienen. Het is vervolgens aan de directie ter beoordeling of dit verzoek gehonoreerd wordt.
 5. Bij verminderde validiteit dient u van te voren telefonisch contact met ons op te nemen en ons te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.
 6. Indien een begeleider of verzorger noodzakelijk is voor uw deelname aan een activiteit, dient u van te voren per email contact met ons op te nemen en ons te informeren naar de mogelijkheid tot het meenemen van een begeleider of verzorger bij de desbetreffende activiteit.
   

ANNULEREN

 1. Inschrijvingen voor VAthuis en eenmalige activiteiten, zoals studiedagen, lezingen en excursies, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 2. Inschrijvingen voor collegereeksen online (zoom) of in de zaal kunnen worden geannuleerd tot drie weken voor de aanvang van de desbetreffende reeks. Een collegereeks bestaat uit minimaal twee bijeenkomsten. Hieronder vallen ook wandelingen- of excursiereeksen.
 3. Annuleren is uitsluitend schriftelijk of per email mogelijk, de annulering dient te worden gericht aan het secretariaat van de Vrije Academie.
 4. De annuleringskosten bedragen €20,- per persoon en per geannuleerde collegereeks. 
 5. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van het college, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van annuleringskosten en eventuele administratie- en portokosten.
 6. Indien bij annulering tot drie weken voor aanvang van het college het inschrijfgeld nog niet is voldaan, blijven de annuleringskosten als betalingsverplichting staan.
 7. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de collegereeks, wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 8. Bij inschrijving voor een collegereeks die start binnen drie weken voor aanvang van het desbetreffende college, is het dus niet meer mogelijk te annuleren met restitutie van het collegegeld. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander afstaan.
   

WIJZIGINGEN

 1. Alle op de site, in het magazine, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. De Vrije Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals rooster, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
 3. De Vrije Academie is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

 

VA THUIS

 1. Na aanschaf van een VAthuis-product blijven de video's 3 maanden voor u te bekijken. Daarna vervalt dat recht.
 2. Restitutie na aanschaf is niet mogelijk.
 3. De Vrije Academie heeft zich ingespannen de rechten van de in de lessen gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Wanneer u hier een vraag over heeft, kunt u ons bereiken via: info@vrijeacademie.nl

 

DISCLAIMER: De Vrije Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

 

Newsletter pop-up image

Blijf benieuwd!

Op de hoogte blijven van ons steeds vernieuwende aanbod?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!